9E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION DES JEUNES DE GROS-MORNE POUR LE REBOISEMENT (AJGR)

AJGR ki se Association des Jeunes de Gros-Morne pour le Reboisement egziste depi Lane 2000, jou kite 3 fevriye, yon jou tankou jodi-a. Egzakteman, Mardi 3 février 2009 sa-a fè nou genyen 9 lane depi yon lide pou rebwaze Gwo-Mòn te danse nan tèt nou. Lide sa-a te bèl, nou youn lòt fè lide sa-a danse nan tèt Jèn parèy nou,sa-a fè n’ap pran konsyans chak jou pi plis sou eta degradasyon anviwònman an.

Depi moman sa-a, nou kenbe, n’ap kenbe, n’ap kontinye kenbe, n’ap toujou kenbe, pou zafè rebwazman an nan Gwo-Mòn vin tounen yon reyalite tout bon vre. Ak mezi ankadreman nou jwenn nan men moun ki pa Ayisyen eki entèrese ak pwojè anviwònman an, sa fè-n vin picho toujou pou nou vin tounen yon sekirite pou anviwònman an k’ap fi-n degrade.

Nou fè fraz sa-a tounen pa nou :<<Pa mande Peyi-a sa l’ap fè pou nou,men ki sa nou menm n’ap fè pou Peyi nou>> Pandan lane 2001-2002 men ki sa nou te reyalize ki se objektif pou-n rive reyalize sa ki vi objektif nou.

Nan sousi pou-n genyen yon bagay ki mare nou ansanm, pou-n ankouraje e rann efektif zafè rebwazman an nan Gwo-Mòn, nou te chita an ekip e nou wè Gwo-Mòn ta merite yon jaden Botanique. Sa te pouse-n al chita ak « La Mairie de Gros-Morne » nan tèt kole ak DGI, nou jwenn yon kantite tè ke nou te arive klotire ak patisipasyon kèk zanmi nou genyen lòt bò dlo, tankou : New Man Katolic Center ak kèk zanmi bòn volonte aux Etats-Unis ak devouman kèk sitwayen nan Gwo-Mòn nou te rive genyen kèk zouti. Patisipasyon manb yo, sa fè travay sa-a te reyisi, pote bon fwi. Se avèk anpil lapenn m’ap di nou nan Ane 2002-2003  sou Prezidan Jean Bertrand Aristide te gen yon Lame kite rele Sen Andre nan Gwo-Mòn, te arive  kraze kloti sa-a e rache tout pyebwa plis pase 5000 nou te genyen nan tè sa-a. Nan menm epòk sa a te genyen yon Organisation Canadienne kite finanse nou yon pwojè Legliz Katolik te bannou espas sa-a poun te fè bèl forè sa a kote nou reyini maten an. Aprè sa nou te retounen al reklotire tè-a.

Nou wè antan ke Jèn nou pa jwenn ankadreman nan kominote (Peyi) nou, malgre sa, nou trè optimis nou menm devlopman pa nou, se rebati kominote a se plante pyebwa, rebwaze Gwo-Mòn tounen yon modèl pou lòt jèn yo, pou jèn an Ayiti, dans le monde entier. Pwomès batèm nou an se la menm nou angaje, plante pyebwa.

Nou di mèsi ak Reverand Père Chacha (Ronel Charelus) malerezman li pa ansanm avèk nou, nou di anpil mèsi, mil mèsi pou Jezi Kay Mari ki bannou jarèt, yo bann tete, yo eden rale, yo ede-n mache, yo pran swenn, yo bannou sewòm, poutèt sa nou bat yon gwo bravo! Mèsi…………

  TRAGELUS Wilson, JOSEPH Henry-Claude, BIENEZAR Jeremie, ALTENAT Henry

Translation Note: The Haitian creole version of this content is being displayed because the Français translation is unavailable.