Gros-Morne: Camp d'été AJGR du 16 au 18 juillet 2010

Gros-Morne: Camp d'été AJGR du 16 au 18 juillet 2010
Gros-Morne: Camp d'été AJGR du 16 au 18 juillet 2010
Gros-Morne: Camp d'été AJGR du 16 au 18 juillet 2010
Gros-Morne: Camp d'été AJGR du 16 au 18 juillet 2010
Gros-Morne: Camp d'été AJGR du 16 au 18 juillet 2010

Voici des images du Camp d'été AJGR qui a eu lieu du 16 au 18 juillet 2010 dans la première section Boucan-Richard, Commune de Gros-Morne. Félicitations à tous les participants pour leur dévouement à la communauté.

Pyebwa yo

Nan tan lontan nan peyi nou, lè yon timoun te fèt, yo te plante yon ti pyebwa nan menm twou kote yo te mete kòd lonbrit ti moun lan. Pyebwa sa a, se te konpayèl timoun nan. Sa fè yo te respekte pyebwa sa a anpil. Yo te siveye l pran swen l wouze l pwoteje l pou yo te ka grandi ansanm. Pèsòn pa t dwe koupe pyebwa sa a, sof konpayèl li a.

Si yo pa t kite bon abitid sa a tonbe, nou pa t’ap konte konbyen pyebwa nou t’ap genyen nan peyi nou. Jounen jodia, anpil Ayisyen pa konnen valè yon pyebwa, ni si yon pyebwa se yon kò ki gen lavi ladan l’.
Ann wè ansanm kisa pyebwa yo fè pou nou.

Pyebwa yo se richès pou moun ak bèt. Si n’ ta pran pale sou richès pyebwa, nou pa t’ap janm fini. N’ap bay kèk egzanp : pyebwa kenbe dlo, li rete tè, li sèvi pou fè kay, pou fè lantouraj, pou zwazo fè nich. Zòn kote k’ gen pyebwa toujou bay anpil manje. Pyebwa yo pwodwi remèd fèy, yo bay bon lè pou respire, yo pèmèt sous yo gen dlo, yo bay bon jan lonbraj, yo bay fwi pou manje, fwi ki gen anpil vitamin. Se ak bwa yo fè papye. Pyebwa anpeche tou dlo k’ap desann sou mòn yo kouri ak krèm tè a nan larivyè oswa nan lanmè. Kote ki gen anpil pyebwa lapli tonbe pi souvan.

Kijan pyebwa yo patisipe nan bay lapli ?

Reyon solèy yo chofe dlo lanmè a, dlo rivyè yo ak dlo flèv . yon pati nan dlo sa yo tounen vapè. Vapè sa yo melanje ak lè n’ap respire a. yon pati nan vapè dlo sa yo tounen nyaj lè yo rive nan syèl la. Anba solèy ak van, nyaj sa yo tounen lapli. Lè lapli ap tonbe yon kote ki gen anpil pyebwa, fèy pyebwa yo kenbe yon pati nan dlo a, ki tounen vapè. Yon lòt pati nan dlo lapli a desann nan tè a tou dousman, ale nan rasin pyebwa yo ki kenbe yon pati. Lòt pati ale jous nan fon anba tè a, al gwosi sous dlo rivyè yo ak lanmè a. menm travay sa a rekòmanse chak fwa. Konsa, toujou genyen vapè, nyaj ak lapli. Kote ki pa gen pyebwa lapli pa tonbe souvan, gen sechrès, kote ki gen pyebwa gen lapli, pa gen sechrès.

Kidonk, pyebwa sitèlman enpòtan pou lavi sou tè a, chak fwa nou koupe yon pyebwa, fòk nou al plante twa lòt